Huobi Futures关于MDX品种USDT本位永续合约持仓及开平参数调整公告(2021/8/19)

尊敬的用户:

Huobi Futures已对MDX品种USDT本位永续合约的持仓及开平参数进行调整,调整详情如下:

合约品种

调整前开平(张)

调整后开平(张)

调整前持仓上限(张)

调整后持仓上限(张)

MDX/USDT

2,500

5,000

25,000

40,000

风险提示:数字资产合约交易是创新的交易产品,风险较高,专业性较强。剧烈的价格波动可能导致您的全部担保资产余额被强行平仓,请您理性判断,审慎做出交易决策,Huobi Futures不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。

 

感谢您对Huobi Futures的支持!

 

Huobi Futures

2021 年 8 月 19 日

 

点击立即下载iPhone或Android版APP

Huobi Global社群

微博:https://weibo.com/u/7311767739

Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/huobiofficial

https://t.me/HuobiGlobal_zw

Huobi Global保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。